به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژولیده ی نیشابوری بخش دوم در ترجمه بخش اول خطبه ی غدیر
 


گواهی دهد جمله اعضای من ..............که من عبد، اوست مولای من
هر آنچه وظیفه شدم عهده دار .............. به وحی خداوندِ لیل و النّهار
به انجام اکنون رسانم که من .............. بشیرم من از قادر ذوالمِنَن
مبادا عذابی رساند مرا .............. که نتوان کسی زو رهاند مرا
اگرچه مرا ذات حق هستِ اوست .............. عِنانِ همه هستیَم دستِ اوست
خدایی که وَحیش به من مُنجَلی است .............. که فرمانِ او بهرِ نصبِ علی است
اگر سَربپیچم زِفرمانِ او .............. ننوشیده ام می به پیمانِ او
ندا آمد از سوی ربِّ جلیل .............. که فرمود بر من چنین جَبرَئیل
به من گشت اعلامِ اَمری خطیر .............. که گویم شما را به خُمِّ غَدیر
نسازی گر احیای فرمان بری .............. نکردی تو تکمیل، پیغمبری
بگو آنچه گفتیم و از کس مترس .............. که پشت و پناهت خدا هست و بس