به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژوليده‌ ي نيشابوري بخش سوم
 


 
هم اکنون شما را کنم با خبر.............. که نخل رسالت شود باربَر
زِجبرئيل شد وحي بر من سه بار.............. که اجرا کنم امر پروردگار
به من امر شد تا که در اين مکان.............. سفيد و سيه را بگويم عَيان
به هر کس منم رهبرِ راستين.............. بود جاي من را علي جانشين
خدا داده در دستِ او حکمِ تام.............. که باشد پس از من شما را امام
به من نسبتش هست ز امر اِله.............. چو هارون و موسي در اين جايگاه
که از بعد من نيست پيغمبري.............. که بر امّت خود کند رهبري
که بعد از خدا و نبيّ بر شما.............. بُوَد او به حق رهبري ره گشا
خدا کرده اين آيه نازل به من.............. که او مي دهد دينِ کامل به من
علي بعد من بر شمايان ولي ست.............. که نور حق از قلبِ او منجلي است
هر آنکس که برپا بدارد نماز.............. وليِّ شما هست در امتياز
وَليِّ شما با هزاران خضوع.............. ببخشد گدا را به حال رکوع
نگيني که بر ملک هستي سَر است.............. که زينت فزا بهر انگشتر است
مُسلَّم بُوَد اين عمل بر شما.............. علي داد انگشترش بر گدا
گواهي دهم من به علم يقين.............. که بين شما از يسار و يمين
خدا دوست تر از علي نيست، نيست.............. شما را به جز او ولي نيست، نيست