به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آيا مي دانيد فرشتگان برترند يا آدميان؟


أمير المؤمنين علیه السّلام مي فرمايند:
« خداوند عَزَّوَجَلَّ، در فرشتگان عقل را بدون شهوت و در چهارپايان شهوت را بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد. حال كسي كه عقلش بر شهوتش غالب گردد، به يقين از فرشتگان بهتر بوده وآن كه شهوتش بر عقلش غالب شود، حتماً از چهار پايان بدتر است.»                       

 

منابع:

« عِلَلُ الشَّرايِع باب 6 »