به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژوليده ي نيشابوري بخش نهم


پس از من امامت از آنِ عليست .............. که تکميل دين خدا را وليست
ولايت زِ نسل علي منجليست .............. امامانِ بر حق، زِ نسل عليست
کساني که از او بپيچند سر .............. روند از جهالت به راهي دگر
زيانکار نَفس و زِ در رانده اند .............. به فرداي محشر به گِل مانده اند
به هنگام جمعِ حسابِ حُصول .............. عبادت از آنان نگردد قبول
بود ردِّ او ردِّ ذات احد .............. در آتش مخلد بود تا ابد
علي از شمايان به وقت خطر .............. عزيز است و يار است و نزديکتر
خدا نسيت يک دم جدا از علي .............. که هستيم هر دو رضا از علي
به قرآن سخن هر کجا از رضاست .............. به شأن علي چون علي مقتداست
به هر کجا خدا گويد از مؤمنين .............. بود اين علي مؤمنِ اولين
کسي که به قرآن خدايَش ستود .............. بدانيد غير از علي کس نبود
به وصفش خدا داده قدر و بها .............. برات بهشت از براي شما
بود هَل اَتي شاهد او سخن .............. که نازل به شأن علي شد نه من
شما را کنون بخت همسنگر است .............. که همچون مني پاک پيغمبر است
وصيم علي و علي مقتداست .............. امامان بعد از علي اوصياست