به نام خداوند همه مهرِ مهروَرز  


آيا مي دانيد انگیزه های عبادت خداوند چند وجه دارد؟
حضرت صادق عليه السّلام مي فرماید:
مردمى كه عبادت خدا را مي نمايند بر سه قسمند:
-  بعضى خدا را عبادت مي كنند براى اميد بثوابش و اين گونه عبادت مانند خدمت كردن حريصان و طمع دارها است
-  جمعى خدا را از خوف و ترس آتش جهنم او عبادت می کنند و اين چنين عبادت مانند كار كردن غلامان ترسناك است 
-  قسمى عبادتشان بواسطه محبت با خدا است  و من هم مانند ايشان خدا را عبادت مي كنم بدوستى و محبتى كه‏ باو دارم، و اين گونه عبادت و بندگى عبادت آزاد مردان است و شيوه بندگى بزرگ‏منشان است، و چنين افرادند كه از فزع و هول و هراس روز قيامت ايمن هستند..      
              
  علل الشّرايع باب 9 حديث