به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرزاشعار مرحوم ژوليده ي نيشابوري بخش پنجم


بدانيد که اين آيه در شأن اوست .............. كه هم اول و آخرِ او نکوست
به ژرفاي دل درک مطلب کنيد .............. اطاعت از اين گفته ي رب کنيد
که ما را به فرمان پروردگار .............. بُوَد اين علي صاحبِ اختيار
به هر جا بُوَد جاي من، جاي اوست .............. که اصل رسالت تَوَلّاي اوست
به خِيل مهاجر، به انصار خويش .............. که آگه ضميرند از نوشِ نيش
به صحرا بود هر که چادرنشين .............. عجم يا عرب، از يسار و يمين
به آزاده و بَرده، خُرد و کِبار .............. به آب و به خاک و به باد و به نار
به زرد و به سرخ و سياه و سفيد .............. به آنچه خدا در جهان آفريد
اطاعت از او بر بدي غالب است .............. تَوَلّاي او بر همه واجب است
در اين آخرين اجتماع عظيم .............. به امر خداوند حي قديم
بُوَد آخرين بار اي مرد و زن .............. که لب مي گُشايم به نقدِ سخن
به فرمان پروردگار مجيد .............. همه گوش باشيد و گردن نهيد
بگويم شما را که داناستَم .............. به هرکس که من مير و مولاستَم
علي بعد من مير و مولاي اوست .............. که تأئيد هستي به امضاي اوست
چو هستي بُوَد پاي بستِ علي .............. امامت بُوَد نازِ شصتِ علي
امامت بُوَد عين پيغمبري .............. که بر نسل من مي¬کند همسري
امامت گران هديه اي پربهاست .............. که بر قلب هر شيعه فرمان رواست
دوامش بود تا صفِ رستخيز .............. به نزد خدا و پيمبر، عزيز