به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آيا مي دانيد چرا انسان را با اين نام مي خوانند؟
امام صادق عليه السلام مي فرمايند : انسان را به اين خاطر انسان ناميده اند كه نسيان وفراموشي دارد .
 

منابع:

 


علل الشرايع جلد 1 باب11 حديث 1 ص 21