به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ اَلْمَكْنوناتُ ولا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيّاتُ

اين هم به دنبال جمله هفدهم است. رسول اكرم صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ مي فرمايند كه.... آنجا اثباتي فرمودند كه "قَد فَهِمَ السَّرائِرَ وَ عَلِمَ الضَّمائِر"  اينجا سلبی
مي فرمايند كه  "وَلَم تَخفَ...." .
"مكنونات" جمع مكنون است. مكنون از لغت كَنَّ است. كَنَّ به معناي پوشيدگي است. آنهايي كه پوشيده شده بر خدا پنهان نيست.
و اشتباه نمي شود بر او خفيّات. "خِفیّات" جمع خفي است و خفيّ هم بر خلاف جليّ است.
جليّ آن است كه قابل مشاهده است و ديده مي شود و خفيّ آن است كه غير قابل مشاهده است و ديده نمي شود.
بر خداوند متعال پوشيده ها پنهان نيست. و بر خداوند متعال خفيّات اشتباه نمي شود. اشتباه و پنهاني براي كسي است كه داراي علم حصولي است، يعني دانشش نسبت به اشياء خارج از وجود خودش، از طريق عكسبرداري و انعكاس صورت خارج در روي سلول هاي مغز ایجاد می شود.
كسي كه علمش حضوري است يعني علمش از اين طريق است كه خودِ عالِم پيش معلوم و معلوم پيش عالم حاضر است.
علم حضوري يعني حضور معلوم نزد عالِم. مثل اين است كه ما الآن به اشياء خارج از وجود خودمان به وسيله تصوير آگاهي داريم.
ولي به آن تصويري كه در ذهنمان است ديگر به وسيله تصوير ديگري آگاهي نداريم. بلكه آن تصوير پيش ما حاضر است.
يعني با واسطه ی ديگري نيست. خداوند متعال به تمام اشياء جهان از طريق حضور معلوم عندالعالِم، علم مي برد.
يعني علمش علم حضوري است نه حصولي. به اين معنا كه خداوند متعال نزد تمامي موجودات حضور دارد. حضور احاطي و حضور وجودي. وجوداً حضور دارد. بنابراين به طريق اولي علم آن هم پيش خدا حاضر است.
لذا اين 4 جمله كه «1- قَد فَهِمَ السَّرائِرَ 2- وَعَلِمَ الضَّمائِرَ 3- وَلَمْ تَخْفَ عَلَيْهِ اَلْمَكْنوناتُ 4- ولا اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْخَفِيّاتُ» مي تواند مكمل همديگر باشد.
آن وقت نتيجه اش اين جمله است."لَهُ الاِحاطَةُ بِكُلِّ شَیءٍ". "براي اوست احاطه به كُلِّ شَیءٍ". احاطه وجودي و احاطه علمي.
ما اگر خيلي پيشرفت كنيم، احاطه علمي داريم، مثلاً از طريق عكسبرداري. اما خداوند متعال احاطه ی وجودي دارد.
« لَهُ »هم به معناي اختصاصي اوست. اختصاصا براي خداست."الاِحاطَةُ بِكُلِّ شَیءٍ". احاطه دارد به كُلِّ شَیءٍ.
يعني با كُلِّ شَیءٍ پيش خدا حاضر است و خدا علم كُلِّ شَیءٍ را دارد. معلوم خدا عبارت است از: "كُلِّ شَیءٍ و معلومش هم معلوم حضوري است."
معلوم حضوري هم يعني همه اشياء جهان و از جزئيات تا كليات،. از نوترون تا كهكشان، از سرا تا ثريا، از خلأ تا ملأ، همگی پيش خدا حاضر است.  

"و السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته"