به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعارمرحوم ژوليده ي نيشابوري بخش ششم
 

هر آن چه خداوندعالي مقام .............. سپرده به من ازحلال وحرام
همه دريدِ قدرتِ اين عليست .............. که از نور او عالَمي منجليست
هم اکنون شما را بشارت دهم .............. بشارت به درکِ عبادت دهم
شما يد او را که او برتر است .............. علي بينِ خوبانِ عالَم سَر است
زِ دانش هر آنچه خدا داده اَم .............. خدا داده را، بَرعلي داده ام
به پرهيزگاري علي اَقدَم است .............. که او در حريم خدا مَحرَم است
علي رهبر و سرپرست شماست .............. به حل مُهِّمات دستِ خداست
شما راکند او به حق رهبري .............. بود راستين حُجّت داوري
به ايمان نظيرش به عالَم مجو .............. کسي گوي سبقت نبرده از او
علي آن که خوابيدجاي رسول .............. که ايمن بماند زِقوم جَهول
علي اولين فاتح سرفراز .............. بُوَد هَم رَهِ من به گاهِ نماز
اَبَرمرد تاريخ کوشيدن است .............. که کارش خدا را پرستيدن است
علي درِطاعت به گرمي بِسُفت .............. که درجاي من شام هجرت بِخُفت
پذيرفت جان رافدايم کند .............. ز چنگال دشمن رهايم کند
بزرگش شماريد زيرا خدا .............. پذيرفته او را کند پيشوا
بود او امام و رضايش به جاست .............. که جلب رضايش، رضاي خداست
به عالم هرآن کس به اومنکر است .............. اگر چه مسلمان بُوَد کافراست
نگردد به حق توبه ي او قبول .............. شفاعت از او گرنماي درسول
نيامرزد او راخداي کريم .............. دهد کيفرش باعذابي اليم
به همراه او باش و خائف مباش .............. علي رابه عالم مخالف مباش
بسوزد در آتش به امر خدا .............. هر آن کس که باشد زِخَطَّش جدا