به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژوليده ي نيشابوري بخش هفتم
 

چو قدر علي را نسنجيده است .............. قبول رسالت نگرديده است
امامت پس از من از آنِ عليست  .............. که نور امامان از او مُنجليست
که رَدِّ علي رَدِّ آنان بُوَد .............. مرا در مثل اين علي، جان بُوَد
زِ جبرئيل آمد مرا اين پيام .............. که برتو فرستد خدايت سلام
هر آن کس بود با علي در ستيز .............. بُوَد خار، نزد خداي عزيز
هر آن کس که هستم مَنَش سرپرست .............. بود سرپرستش علي تا که هست
بود او وصي و برادر به من .............. به ارشاد امت برابر به من
که بر او  ولايت خدا داده است .............. که او رهبري پاک و آزاده است
علي پاک و از خلق عالم سَر است .............. که از نسل او يازده گوهر است
به وقت پرستش به وقت سپاس .............. خدا را زِ قرآن و عترت شناس
که قرآن و عترت از اين اتصال .............. بود بين آنان جدايي محال
خطابم بود بر شما مسلمين .............. اميري جز او نيست بر مؤمنين
اميري، علي را به عالم سزاست .............. که اين واژه خواندن به غيرش خطاست
سر از خط او در جهان بر ندار .............. که امرش بود امر پروردگار