به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آيا مي دانيد چرا شمشير اميرالمومنين عليه السلام ذوالفقار نام داشت؟

امام صادق عليه السلام مي فرمايند: زيرا در وسط آن به طول شمشير خطي بود شبيه به ستون فقرات پشت واين شمشير را جبرئيل از آسمان به زير آورد ودسته آن نقره بود و زماني كه فرود آمد منادي ندا داد  لاسيف الا ذوالفقار ولافتي الا علي.

 

منابع:

علل الشرايع باب 129 حديث 2