به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژوليده ي نيشابوري بخش هشتم


چو اين دُرِّ ناياب احمد بسُفت .............. سپس رو به امت همي کرد و گفت
چه کس از شما بر شما برتر است .............. به گفتند الله و پيغمبر است
چو دندان شکن يافت احمد جواب .............. چنين کرد با امتِ خود خطاب
برآنکس که او را منم سرپرست .............. علي سرپرستش بود تا که هست
دعا کرد و فرمود با کردگار .............. که اي در جهان صاحبِ اختيار
علي بعد من جانشين من است .............. وصي و برادر، قَرين من است
به هر کس که با او ستيزد، ستيز .............. که او مي دهد نيک از بد تَمييز
که او بنده ي خالص خالق است .............. به فرمانبريِ خدا شايِق است
علي حافظ دين و قرآن بود .............. که عارف زِ معيارِ ايمان بود
کسي که بحق ناز دارد، عليست .............. ز بي راهت باز دارد، عليست
همانا بحق او بود مقتدا .............. هدايت گران را بود پيشوا
ولايت که کردي مرا واصلش .............. الهي تو خود کرده اي ام نازلش
که اين آيه را لطف تو شامل است .............. که دين شما با علي کامل است
تو گفتي بگو در بر خاصّ و عام .............. که شد با علي نعمت ما تمام
چو شيرين ز پيغامِ ما کام شد .............. پسند خدا دين اسلام شد
که اسلام دين جهاني بود .............. که هم در عيان و نهاني بود
بدانيد شکّي در اين گفته نيست .............. جز اسلام ديني پذيرفته نيست
هرآنکس که سرپيچد از دين من .............. ز آداب و اعمال آئين من
عذابي مُسلم بر او وافر است .............. به فردا زِ دررنده و کافر است