به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آيا مي دانيد علت عدم رويش مو در كف دست چيست؟

امام صادق عليه السلام مي فرمايند: دو سبب دارد.
1) مردم مي دانند زميني كه زير پا لگد مال شده و زياد بر آن راه مي روند در آن چيزي نمي رويد.
2) كف دست از اعضایي است كه زياد با اشياء ملاقات مي كند واز اين رو حق تعالي آن را اين طور قرار داده كه مو بر آن نرويد تا نرمي و خشونت اشياء درك شود و بدين ترتيب مانعی برای حس كردن كيفيت اجسام در بين نباشد.

 

منابع:

علل الشرايع باب 89 حديث 1