به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر؛ قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
رد پای نسیم حضورت، زمین را در آغوش گرفته و سایه ی مِهرت بر سر زمین و زمان است. اگر نبود این همه لطف، بی شک زمین اهلش را در خود بلعیده بود.
می دانی؟! باخته ایم زندگی مان را. سال هاست باخته ایم. سال هاست با دست خودمان خورشید را کنار زده ایم و مشتاق ظلمتیم. سال هاست خیری که خدا به ما داده است را نمی بینیم. تورا نمی بینیم. بیدارمان کن از این جهالت.متن درد دل منتظر
قایق افکارم را روی رودخانه ی مِهرت می رانم. چه آرام و سبک بال. هم چون قویی سبک روی آب! اندیشیدن به تو، آرامش بخش ترین لحظات زندگیست. گویی تمام دنیا را تقدیم انسان می کنند.
باید بام اعمالم را وسیع تر کنم تا برف معرفتِ بیشتری سفید پوش کند این سیاهِ کردارم را. باید بکوبم این خانه ی آلوده ی اعمالم را و بسازم برجی از کردار شایسته. نامت را بر زبان جاری می سازم و پیش می روم.
صدا می زنم تو را. در شادی و غم. در تمام لحظات. ایوان قلبم را پر از گلدان های گل نرگس کرده ام. می خواهم یاد و نامت همیشه در قلبم زنده باشد. آیا چشمانم لیاقت دیدار تو را خواهد داشت؟
بر بال احساس سوار می شوم و تا آسمان عشقت پرواز می کنم. محبت تو مرا آرام می کند. تسکین است بر دردهای بی شمار قلبم. مرهم است بر زخم های دلم. آرام می شوم با تو تا مرز بی نهایت.
برگ های زرد را از شاخه های تنم بتکان. پریشانی را از قلبم دور کن. ایمان را بر شانه های باورم بِنشان. پدرم! دستانت ایمان را برایم ارمغان خواهد آورد و آرامش را به قلبم هدیه خواهد کرد. دوست تان دارم. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16