به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

قَرِیباً مِنْ رَسُولِ اللّهِ

این عبارت از جملات فوق العاده و استثنایی است!
قَرِیباً مِنْ رَسُولِ اللّهِ
نزدیک بود با رسول خدا صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ
یک‌وقت می‌گوییم این آقا اسمش حسن است و خیلی به من نزدیک است. یک‌وقت می‌گوییم این سخنران مذهبی خیلی به من نزدیک است. یک وقت می‌گوییم این مهندس خیلی به من نزدیک است. یک وقت می‌گوییم این کسی که خطابه‌ی غدیر پخش می‌کند خیلی به من نزدیک است. این‌ها معانی‌اش با هم فرق دارد! در واقع ما هر کدام از این صفات را که می‌گوییم، توجّه داریم و دقّت داریم که او در این صفتش به من نزدیک است. وقتی می‌گوییم: نزدیک بود به حضرت محمّد _صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ_؛ یعنی به شخص پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ نزدیک بود. اما یک‌وقت می‌گویند:
قَرِیباً مِنْ رَسُولِ اللّهِ
خیلی نزدیک است به رسول خدا صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ
یعنی این قرب و نزدیکی است درباره‌ی کاری که پیغمبر اکرم صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ به عنوان پیک و مأمور خداوند، انجام می‌دهد، است. به عبارتی این فرستاده‌ که چیزهایی را از طرف خداوند می‌آورد، ایشان در این شأن رسالت نزدیک است با او و در واقع خودش هم به رسول خدا کمک می‌کند که این نکته‌ی بسیار مهمی است! خیلی نزدیک است، نزدیک فامیلی نیست. مثلاً فرض کنید که ایشان پسر من است. می‌گویم ایشان پسر من است و به من نزدیک است یعنی ایشان به من در خطابه‌ی غدیر نزدیک است، یعنی در نشر و نوشتن و جمع آوری مطالب خطابه‌ی غدیر به من نزدیک است. می‌گویند: تعلیق حکم بر وصف، مشعر بر علیّت است یعنی اگر یک حکمی را روی صفتی بردیم، علیّت را می‌رساند. چرا به من نزدیک است؟ چون در نشر خطابه‌ی غدیر می‌کند. چرا خیلی به پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ نزدیک است؟ چون در رسالت به پیغمبر صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ کمک می کند.

وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ