« بسته ی تبلیغی بهاران »
 
 
 
Track 1   Track 2
     
 
Track 3   Track 4
     
 
Track 5   Track 6
     
 
Track 7   Track 8

« بسته ی غدیر می نگریست »
 
 
 
Track 1   Track 2
     
 
Track 3   Track 4
     
 
Track 5   Track 6
     
 
Track 7   Track 8
« بسته ی سپیده دمان »
 
 
 
Track 1   Track 2
     
 
Track 3   Track 4
     
 
Track 5   Track 6
     
 
Track 7   Track 8
     
 
Track 9   Track 10
     
 
Track 11   Track 12
     
   
Track 13