به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ريشه ها ومبانى عقيدتى- عملىِ غدير در مسائل مرتبط با ولايت

پيرامون قرآن


در خطبه ى غدير، چهار جنبه ى اساسى درباره ى قرآن آمده است:
الف. منزلت قرآن:
1. قرآن يادگار و نشانه ى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در ميان مسلمين است.
2. قرآن ثقل اكبر "در 'انّى تاركٌ فيكم الثقلين'" است و از ثقل اصغر خبر مى دهد.
ب. مطالعه ى قرآن:
1. در قرآن تدبّر و دقت نماييد و آيات آن را بفهميد.
2. در محكمات قرآن نظر كنيد و متشابهات آن را ترك نماييد.
ج. تفسير قرآن:
1. مفسّر قرآن و بيان كننده ى باطن آن فقط اهل بيت عليهم السلام هستند.
2. اهل بيت عليهم السلام خليفه و جانشين پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در تفسير قرآن و كسانى هستند كه به امضاى آن حضرت چنين حقى دارند.
د. رابطه ى قرآن با اهل بيت عليهم السلام:
1. قرآن با اهل بيت عليهم السلام موافق است و از ايشان جدا نمى شود.
2. هر يك از اين دو درباره ى ديگرى خبر مى دهد.
3. فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام را خداوند در قرآن نازل كرده است.
4. قرآن مى گويد كه امامان از فرزندان پيامبر و على عليهماالسلام هستند.