به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


بررسى دقيق درباره بيعت غدير

'بيعت غدير' در متن خطبه مطرح شده و در واقع التزام به محتواى آن است. [ در قسمت سوم از بخش دوم مراسمِ بيعت غدير ذكر شد. ]
'بيعت' يعنى دست دادن به عنوان اقرار و پذيرفتن مقام كسى و در پى آن وعده ى وفادارى به موجبات و لوازم آن. لذا در بيعت بايد موضوع اصلى آن و وعده هايى كه به عنوان وفادارى داده مى شود مشخص شود. همچنين ارزش و پشتوانه ى بيعت و ضامن و شاهد آن و كيفيت و شكل آن بايد تعيين گردد.
پيامبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله در خطبه ى غدير، همه ى اين جوانب را دقيقاً تعيين فرمودند كه ذيلاً به شرح آن مى پردازيم.