به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


موضوع اصلى بيعت غدير

عنوان اصلىِ بيعت در غدير عبارت بود از اقرار و قبولِ امامت اميرالمؤمنين عليه السلام و امامان از فرزندان او تا آخرينِ آنها كه حضرت مهدى عليه السلام بوده و امامتشان تا روز قيامت است، با قبول تمام شئون و مقاماتى كه درباره ى آنان در متنِ خطبه ذكر شده است.
پس موضوع اصلىِ بيعت غدير فقط امامت و خلافتِ على بن ابى طالب عليه السلام نيست، بلكه امامت همه ى ائمه عليهم السلام است كه امامتشان تا روز قيامت ادامه دارد و قبل و بعد از ايشان امامى نيست و كسى جز آنها حق چنين ادعايى را ندارد. مردم كه با على عليه السلام بيعت كردند، در واقع مستقيماً با همه ى امامان بيعت نمودند.

محتواى بيعت غدير

وعده هايى كه مردم در غدير پيرامون موضوع ولايت بر سر آنها بيعت كردند از اين قرار است:
1. شنيديم، پس كسى نخواهد گفت: 'من نشنيدم و متوجه نشدم'.
2. در مقام عمل اطاعت مى كنيم و سر تسليم فرود مى آوريم.
3. در قلب و ضميرمان به اين مطلب راضى هستيم.
4. زندگى و مرگ و حشر و بعث ما بر اين عقيده خواهد بود.
5. در اين مطالب تغيير و تبديل نمى دهيم.
6. در اين مطالب شك به دل راه نمى دهيم.
7. اين مطالب را در آينده انكار نمى كنيم و از قول خود برنمى گرديم، و پيمان و عهد خود را نمى شكنيم و به وعده ى خود وفا مى كنيم.
8. از قول تو، به نزديكان و دوردستان از فرزندان و فاميل خود مى رسانيم.