به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


جمع آورى ساير فرمايشات پيامبر صلی الله علیه و آله در غدير

لازم به تذكر است كه در بعضى روايات كه قطعه اى از خطبه يا واقعه ى غدير نقل شده مطالبى به چشم مى خورد كه در متن خطبه ى كامل وجود ندارد.
اين موارد شامل اقرارهايى است كه پيامبر صلى اللَّه عليه و آله از مردم گرفته و سؤالاتى كه مردم پرسيده اند و آن حضرت بيان فرموده است.
همچنين خبر دادن آن حضرت از نزديكى رحلت خود و نيز يادآورى سوابق خود با مردم و تذكر روز قيامت و پاسخگويى درباره ى غدير است، كه در پايان بخش دوم مفصلاً ذكر شد.
درباره ى اين موارد چند احتمال وجود دارد:
اول: چون حضرت در مكه و عرفات و مِنى چند بار خطبه هايى ايراد فرموده اند؛ لذا همه ى آنها به عنوان سخنان حضرت در حجة الوداع در نظر راويان بوده و احياناً قطعه اى از آنها به عنوان گوشه اى از خطبه ى غدير نقل شده است.
دوم: مطالبى كه در متنِ كامل نيست، احتمالاً قبل از خطبه و يا بعد از آن در اجتماع هاى كوچك تر مردم انجام گرفته است، چه آنكه حضرت سه روز در منطقه ى غدير توقف داشتند و مسلماً در طول آن ايام سخنان بسيارى بر زبان مباركشان جارى شده است.
سوم: چون اصل خطبه مقصود ناقل بوده، اين فرازها را كه به صورت سؤال و جواب است از متن حساب نكرده و فقط متن سخنرانى را ذكر كرده است.
چهارم: به عنوان خلاصه اى از فرمايشات پيامبر صلى اللَّه عليه و آله در غدير، مطالبى از متن خطبه با مطالبى مربوط به قبل و بعد خطبه، به صورت مركب و مخلوط نقل شده است.
به هر حال در تنظيم خطبه فقط نسخه هايى كه خطبه ى مفصل غدير را به صورت متن واحد نقل كرده اند با يكديگر مقابله شده است.
ساير فرمايشات حضرت در غدير جداگانه دسته بندى شده و در پايان بخش دوم كتاب ذكر شد.