به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تنظيم متن عربى خطبه

متن عربىِ 'خطبه ى غدير' بارها به صورت مستقل به چاپ رسيده است كه همه ى آنها طبق روايت كتاب 'احتجاج' بوده است. دو نمونه ى معروف آن، كتاب 'الخطبة المباركة النبوية فى يوم الغدير' به تنظيم علامه سيد حسن حسينى لواسانى، و كتاب 'خطبة النبي الأكرم صلى اللَّه عليه و آله يوم الغدير' به تنظيم مرحوم استاد عماد زاده ى اصفهانى است.
متن حاضر به سه روايت از امام باقرعليه السلام و حذيفة بن اليمان و زيد بن ارقم است، كه پس از مقابله و تطبيق آن در مدارك نُه گانه اش، يعنى كتابهاى 'روضة الواعظين' و 'الاحتجاج' و 'اليقين' و 'التحصين' و 'العُدَد القويّة' و 'الاقبال' و 'الصراط المستقيم' و 'نهج الايمان' و 'نزهة الكرام' تنظيم و تلفيق و تنقيح شده است، و در يازده بخش تقديم خواهد شد و در اول هر بخش عنوانى براى آن ذكر مى شود.
براى سهولت در مطالعه و حفظ نمودن خطبه، حركاتِ حروف و اعراب گذارى كلمات نيز انجام گرفته است. مواردى كه از متن خطبه نيست با حروف خاص و بدون حركات آورده شده، كما اينكه موارد مهم متن نيز با حروف سياه ذكر مى گردد. براى صيانت كامل متن خطبه، از آوردن جمله ى صلى اللَّه عليه و آله و عليه السلام در مواردى كه قطعاً در كلام حضرت نبوده خوددارى مى شود.
در پاورقى ها موارد اختلاف نسخه ها و كيفيت آن آمده است. رمزهاى زير را براى اشاره به شش كتابِ اصلىِ مقابله شده آورده ايم:
'الف': الاحتجاج.
'ب': اليقين.
'ج': التحصين.
'د': روضة الواعظين.
'ه': العُددالقويّة.
'و': نهج الايمان.
در چند مورد كه اختلاف نسخه از كتاب 'الاقبال' و 'الصراط المستقيم' و 'نزهة الكرام' ذكر شده نام اين كتابها آمده و رمزى ندارد.
با توجه به اينكه متن حاضر، حاصل جمع نُه روايت از نُه كتاب است، دقت در پاورقي ها و محتويات نسخه هاى ديگر از آن جهت حائز اهميت است كه هر نسخه مى تواند سهمى در نماياندن واقع ايفا كند.
در پاورقي ها آدرس آيات قرآنى و توضيح كلمات و جملاتِ مشكل آمده است. از آنجا كه متن خطبه عربى است پاورقى ها هم به عربى ذكر شده تا در اين بخش بين دو زبان خلط واقع نشود. در ضمن هر يك از يازده بخش خطبه، شماره ى پاورقى به صورت جداگانه دارد.