به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


غدير در برابر سقيفه

در حالى كه غدير بيابان وسيع و مستعدى براى سخنرانى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله بود، ولى از همان روز كه خطابه ى غدير در آن ايراد شد ميدان جنگ سقيفه و غدير نيز آغاز شد. سرلشكران سقيفه در حالى كه مقابل منبر غدير نشسته بودند با دندانهاى تيز، غدير و غديريان را تهديد مى كردند، و به فرماندهان و وفادارانشان هشدار و آماده باش مى دادند، و حتى به صاحب غدير ناسزا مى گفتند.