به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تشكيل لشكر سقيفه

بنيانگذاران سقيفه مقارن ماجراى غدير، پيمان نامه ى نظامى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى امضا كردند و به كار نظام دادن لشكر خود پرداختند.
آنها چنان در اين كار سرعت عمل به خرج دادند كه در يك چشم به هم زدن هفتاد روزه، با لشكر عظيمى بر در خانه ى صاحب غدير ريختند و آن را به آتش كشيدند.
آنان با ضرب و شتم وارد خانه شدند، و پيشگامان دفاع از غدير يعنى فاطمه و محسن عليهماالسلام را به شهادت رساندند و طناب برگردن صاحب غدير افكندند و با اين هجوم وحشيانه بر غديريان به خيال خام خود فاتحه ى غدير را خواندند.