به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مقاومت غدير در برابر سقيفه

اهل سقيفه غافل از اين بودند كه خداوند تعالى حافظ غدير و پيامبر صلى اللَّه عليه و آله مبلغ غدير و امامان عليهم السلام صاحب غديرند و در اين جنگ پيروزند.
ياران غدير نيز به انتخاب صاحبان غدير لياقت عضويت در لشكر غدير را پيدا مى كنند. در اولين درگيرى بر سر غدير يعنى غوغاى سقيفه، كه در واقع ميدان جنگ تن به تن و نابرابر بين غديريان و اهل سقيفه بود؛ غديريان با آنكه مغلوب شدند ولى با حضور صاحب غدير توانستند به بهترين وجهى حقايق را بازگو كنند و حجت را براى نسلهاى آينده تمام كنند. صف غديريان كه اول سه نفر بودند، كم كم در اثر همين حسن تدبير به هفت نفر و همچنان تا عدد ميليونى و ميلياردى رسيدند.