به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


شعر و ادبيات غدير

در ميان وقايع اسلام، تنها واقعه ى غدير است كه از همان لحظات وقوع قطعه شعرى به عنوان سند دائمى ضميمه ى آن است. شعر با وزن و قافيه اى كه دارد مدرك ماندگارى در پرونده ى غدير است كه سينه به سينه حفظ شده و با توجه به اهميت ادبى آن در كتابها ثبت گرديده است. نسلهاى بعدى كه در اثر تبليغات سوء دشمنان از معارف خود فاصله گرفته اند از طريق شعر حسان و امثال او درباره ى غدير آن را باز يافته اند.
در طول تاريخ نيز، در كنار اسناد و مدارك حديثى و تاريخى، شعر غدير كه توسط شعراى قرنهاى مختلف سروده شده در حفظ اين ماجرا اثر بسزايى داشته است.
نكته ى ديگرى كه در شعر وجود دارد اين است كه توانسته غدير را در كتابها و محافلى حاضر كند كه با روشهاى ديگر ممكن نيست و يا لااقل آسان نيست.
بسيارى از كتب ادبى كه حتى در مواردى مؤلفانشان مخالف ولايت اهل بيت عليهم السلام بوده اند، به عنوان يك قطعه ى جالب ادبى از شاعرى توانا شعر غدير را نقل كرده اند. همچنين بسيارى از مردم كه براى مطالعه و شنيدن متون علمى وقت و حوصله ى كافى ندارند، گاهى در يك قطعه شعر معارف غدير را در مى يابند.