به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


شعر غدير در عصر حاضر

در زمان ما آثار شعر غدير از جنبه هاى ادبى فراتر رفته و ارزش تبليغى خاصى به خود گرفته است و انعكاس آن در موارد بسيارى چون كتابها، مجلات، روزنامه ها، برنامه هاى راديويى و تلويزيونى و كامپيوترى، استفاده از اشعار در جشنها به صورت مداحى و تهيه نوارهاى صوتى و تصويرى و كامپيوترى و حتى پخش آنها از طريق اينترنت جلوه هاى تازه اى به شعر غدير داده است. در بخش حاضر قطعه هايى از شعر و ادبيات عربى و فارسى و اردو و تركى كه از نظر اعتقادى يا انگيزه ى ولايى و يا ظرافت ادبى، خصوصيتى داشته انتخاب شده و در چهار بخش تقديم مى شود.