به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


• يادبودهاى غدير

• زنده نگه داشتن ياد غدير مؤثرترين عامل در احياى محتواى آن است. در طول تاريخ يادبودهاى مختلفى از غدير به چشم مى خورد كه اقوام و ملل مختلف مسلمان به فراخور حال خود و شرايطى كه در آن بوده اند، براى حضور غدير در جامعه ى خود به كار گرفته اند.
• مسجد غدير در بيابان غدير به عنوان جايگاهى متبرك، زيارتگاه مسلمين بوده است. جشنهاى ساليانه ى غدير و برنامه هاى متنوعى كه به مناسبت آن اجرا مى شود نيز جلوه ى ديگرى از احياى غدير است. زيارت اميرالمؤمنين عليه السلام در غدير نيز تجديد خاطره اى از غدير و دست بيعتى مجدد با صاحب غدير است.
اين يادبودها همه مظاهرى از حفظ نام غدير در جوامع معتقد به آن، و سنگر دفاعى از غدير در برابر مخالفان آن است. در سايه ى همين يادمان است كه پس از چهارده قرن نام غدير بر پيشانى تاريخ اسلام مى درخشد و هزاران توطئه براى نابودى آن خنثى شده است.