به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


عيد غدير را چگونه جشن بگيريم

اساس و سابقه عيد و جشن غدير


اعيادِ هر ملت، روزى براى احياء شعائر آنان و تجديد عهد و يادآورى روزهاى سرنوشت ساز و مهم آنهاست. عيد گرفتنِ روز 'غدير' از همان سال حجة الوداع و در همان بيابان غدير پس از اتمام خطبه ى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله شروع شد. در طول سه روز توقف در 'غدير خم' مراسمى بر پا شد و حضرت شخصاً از مردم خواستند كه به او تبريك بگويند و مى فرمود: 'هَنِّئوني، هَنِّئوني' كه اين سخن را در هيچيك از فتح ها و پيروزى ها نفرموده بود.
اولين تهنيت ها و تبريكها را مردم به خود پيامبر و اميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليهماوآلهما عرض كردند و به همين مناسبت در آن ايام شعر سروده شد.
اين سنت حَسَنه در فراز و نشيب تاريخ همچنان ادامه يافت و به صورت يك سيره ى مستمر و مؤكد مورد توجه عام و خاص اهل اسلام بوده و هرگز ترك نشده است.
[ در اين مورد به كتاب 'الغدير' علامه ى امينى: ج 1 ص 283، وكتاب 'الغدير فى الاسلام' تأليف شيخ محمد رضا فرج اللَّه: ص 209 مراجعه شود. ]
اين عيد در جوامع شيعه- به پيروى از روايات معصومين عليهم السلام- از عيد فطر و قربان مهم تر تلقّى شده و به طور مفصل ترى جشن گرفته مى شود.

مراعات شئونِ جشن غدير

از آنجا كه هر قومى با چگونگى عيد گرفتن، ماهيتِ فرهنگى و عقيدتى خود را نشان مى دهند، لذا در مذهب اهل بيت عليهم السلام هم براى عيد گرفتنِ 'غدير' امور و جوانب مختلفى در نظر گرفته شده است كه با مراعات آنها گوشه اى از ماهيتِ فكرى تشيع به جهانيان معرفى مى شود. اين موارد كه از روايات استخراج شده در اين قسمت ذكر خواهد شد.
مراسم جشنى كه به مناسبت غدير گرفته مى شود منحصر به آنچه ذكر مى كنيم نيست، ولى بايد ضمن اظهار سرور و شادى سه جهت اساسى در نظر گرفته شود:
اولاً: برنامه هاى جشن تناسب با موضوع عيد داشته باشد، و متناسب با مقام صاحب عيد يعنى اميرالمؤمنين عليه السلام باشد، و رنگ مذهبى در سراسر مراسم مد نظر باشد و با جشنهاى عادى از قبيل عروسى و وليمه و غيره كاملاً متمايز باشد.
ثانياً: كارهايى كه با شرع منافات دارد- چه حرام و چه مكروه- به هيچ عنوان در مراسم جشن مخلوط نشود. آنچه قلب ائمه عليهم السلام را رنج مى دهد و هر كس مى تواند به حكم وجدان بفهمد كه ايشان از نبودن آن خشنودترند، در همه ى جشنها بخصوص چنين جشنهايى بايد ترك شود.
ثالثاً: آنچه ذيلاً از روايات استخراج شده مورد توجه باشد و تا حد امكان سعى در پياده كردن آنها در مراسم غدير باشد.

دستورات ائمه علیهم السلام درباره عيد و جشن غدير

در احاديث اهل بيت عليهم السلام مراسم و برنامه هاى عامى براى همه ى اعياد وارد شده كه در كتب ادعيه مذكور است. گذشته از آنها براى عيد و جشن غدير دستورات خاصى از ائمه عليهم السلام وارد شده كه آنها را در دو قسمت بيان مى نماييم:
1. امور اجتماعى.
2. امور عبادى.