به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


صحيفه ملعونه دوم در مدينه

وقتى وارد مدينه شدند منافقين كه در نقشه ى قبلى شكست خورده بودند، جلسه ى مهم ديگرى تشكيل دادند كه در آن سى و چهار نفر از بزرگان منافقين و
همان هايى كه اغلب پس از رحلت حضرت در رأس امور قرار گرفتند، شركت داشتند.
در اين مجلس اساسنامه ى نقشه هاى آينده را تنظيم كردند و همه ى افراد زير آن طومار را امضا كردند. امضا كنندگان، گذشته از چهارده نفر قبل، عده اى ديگر از رؤساى قبايل و افرادى بودند كه هر يك گروهى از مردم را با خود همراه داشتند. از جمله ى آنان ابوسفيان، عكرمه پسر ابوجهل، سعيد بن عاص، خالد بن وليد، بشير بن سعيد، سُهيل بن عَمرو، ابوالأعور اسلمى، صهيب بن سنان و حكيم بن حزام بودند.
نويسنده ى طومار سعيد بن عاص و محل اجتماع و نوشتن، خانه ى ابوبكر بود. پس از امضا، طومار را پيچيدند و به ابوعبيده ى جراح به عنوان امينِ خود سپردند تا آن را به مكه ببرد و كنار صحيفه ى اول در كعبه دفن كند تا به عنوان سند محفوظ باشد.
فرداى آن روز، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله پس از نماز صبح اشاره اى به اقدام اين منافقين كردند و فرمودند:
«عده اى از اين امت معاهده اى نوشته اند كه به معاهده ى زمان جاهليت كه در كعبه آويخته بودند شبيه است، ولى من مأمورم آن را افشا نكنم!»
سپس رو به ابوعبيده ى جراح كردند و فرمودند: 'اكنون امين اين امت شده اى'؟!