به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


بيعت مردم پس از خطبه

براى آنكه رسميت مسئله محكم تر شود، و آن جمعيت انبوه بتوانند مراسم بيعت را بطور منظم و برنامه ريزى شده اى انجام دهند، پيامبر صلى اللَّه عليه و آله پس از فرود از منبر دستور دادند تا دو خيمه برپا شود. يكى را مخصوص خود قرار دادند و در آن جلوس فرمودند، و به اميرالمؤمنين عليه السلام دستور دادند تا در خيمه ى ديگر جلوس نمايد، و امر كردند تا مردم جمع شوند.
پس از آن مردم دسته دسته در خيمه ى پيامبر صلى اللَّه عليه و آله حضور مى يافتند و با آن حضرت بيعت نموده و تبريك و تهنيت مى گفتند.
سپس در خيمه ى مخصوص اميرالمؤمنين عليه السلام حاضر مى شدند و به عنوان امام و خليفه ى بعد از پيامبرشان با آن حضرت بيعت مى كردند و به عنوان 'اميرالمؤمنين' بر او سلام مى كردند، و اين مقام والا را تبريك مى گفتند.
برنامه ى بيعت تا سه روز ادامه داشت، و اين مدت را حضرت در غدير اقامت داشتند. اين برنامه چنان حساب شده بود كه همه ى مردم در آن شركت كردند.
بسيار بجاست به قطعه ى جالبى از تاريخ اين بيعت اشاره كنيم:
اولين كسانى كه در غدير با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت نمودند و خود را از ديگران جلو انداختند همان هايى بودند كه زودتر از همه آن بيعت را شكستند و پيش از همه پيمان خود را زير پا گذاشتند. آنان عبارت بودند از: ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه و زبير، كه بعد از پيامبر صلى اللَّه عليه و آله يكى پس از ديگرى رو در روى اميرالمؤمنين عليه السلام ايستادند. جالبتر اينكه عمر بعد از بيعت اين كلمات را بر زبان مى راند:
'افتخار برايت باد، گوارايت باد اى پسر ابى طالب، خوشا به حالت اى اباالحسن، اكنون مولاى من و مولاى هر مرد و زن مؤمنى شده اى'!
نكته ى ديگرى كه بار ديگر چهره ى دو رويان را روشن ساخت اين بود كه پس از امر پيامبر صلى اللَّه عليه و آله همه ى مردم بدون چون و چرا با اميرالمؤمنين عليه السلام بيعت كردند، ولى ابوبكر و عمر- با آنكه پيش از همه خود را براى بيعت به ميان انداخته بودند- قبل از بيعت به صورت اعتراض پرسيدند: آيا اين امر از طرف خداوند است يا از طرف رسولش "يعنى: از جانب خود مى گويى"؟ حضرت فرمود: 'از طرف خدا و رسولش است.
آيا چنين مسئله ى بزرگى بدون امر خداوند مى شود'؟ و نيز فرمود: 'آرى حق است از طرف خدا و رسولش كه على اميرالمؤمنين است'.
پيامبر صلى اللَّه عليه و آله دستور دادند تا زنان هم با آن حضرت بيعت كنند و به عنوان 'اميرالمؤمنين' سلام كنند و به حضرتش تبريك و تهنيت بگويند، و اين دستور را درباره ى همسران خويش مؤكد داشتند.
براى اين منظور دستور دادند تا ظرف آبى آوردند، و پرده اى بر روى آن زدند بطورى كه زنان در آن سوى پرده با قرار دادنِ دستِ خود در آب، و قرار دادنِ اميرالمؤمنين عليه السلام دست خود را در سوى ديگر با آن حضرت بيعت كنند؛ و بدين صورت بيعت زنان هم انجام گرفت.
يادآورمى شود كه بانوى بزرگ اسلام حضرت فاطمه ى زهرا عليهاالسلام از حاضرين در غدير بودند. همچنين كليه همسران پيامبر صلى اللَّه عليه و آله و ام هانى خواهر اميرالمؤمنين عليه السلام و فاطمه دختر حضرت حمزه و اسماء بنت عميس در آن مراسم حضور داشتند.