متن متن متن قرائت
به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

[1] ستایش خدای را سزاست که در یگانه گی اش بلند مرتبه و در تنهای اش به آفریدگان نزدیک است. سلطنتش پر جلال و در ارکان آفرینش اش بزرگ است، بر همه چیز احاطه دارد بی آن که مکان گیرد و جابه جا شود و بر تمامی آفریدگان به قدرت و برهان خود چیره است. همواره ستوده بوده وخواهد بود، مجد و بزرگی او را پایانی نیست آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به سوی اوست.
[2] اوست آفریننده ی آسمان ها و گستراننده ی زمین ها و حکمران آن ها. دور و منزه از خصایص آفریده هاست و در منزه بودن خود نیز از تقدیس همگان برتر.
 
 
 

 

                     
متن خطابه ی غدیر
متن کامل خطابه ی غدیر و ترجمه آن به زبان های مختلف

 
خطابه ی غدیر چیست؟    برکه ی بی ساحل
  کتاب سروش آفتاب


 
                   
قرائت خطابه ی غدیر
  شرح خطابه ی غدیر
به دو صورت مفصل و جمله به جمله
  منظوم خطابه ی غدیر
ترجمه متن خطابه به صورت نظم توسط شعرای مختلف