به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز 
در این بخش تعدادی از آثار شاعران برجسته را با موضوعیت خطابه ی غدیر می توانید مشاهده فرمائید.


 
مرحوم ژولیده نیشابوری    
  جهت مشاهده ی اشعار مرحوم ژولیده نیشابوری،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر
كلیك نمائید.
 
                    
 
 
 

 
جناب آقای ده بزرگی    
 
جهت مشاهده ی اشعار جناب آقای ده بزرگی،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر كلیك نمائید.
 
                    
 
 
 

 
جناب آقای راثی زاده    
  جهت مشاهده ی اشعار جناب آقای راثی زاده،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر
كلیك نمائید. 
 
                   
 
 
 

 
جناب آقای حسنی    
 
جهت مشاهده ی اشعار جناب آقای حسنی،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر كلیك نمائید.
 
                    
 
 
 

 
جناب آقای صغیر اصفهانی    
 
جهت مشاهده ی اشعار جناب آقای صغیر اصفهانی،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر
كلیك نمائید.

 
                    
 
 
 

 
جناب آقای تنها    
 
جهت مشاهده ی اشعار جناب آقای علی تنها،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر كلیك نمائید.
 
                    
 
 
 

 
جناب آقای جنتی    
 
جهت مشاهده ی اشعار جناب آقای جنتی،
در قالب فایل های PDF ، Flash و DOC بر روی گزینه های زیر
كلیك نمائید.