به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

شما مخاطب گرامی در این‌ بخش می‌توانید به متن درس‌ گفتارهایی که در زیر چتر معارف خطابه‌ی غدیر به تفکیک موضوع در مباحث مختلف بیان شده است،‌ دسترسی پیدا نمایید.