برندگان  
 
عارفه امینی - 10 ساله عرفان استاد زاده - 10 ساله امیر پارسا نوری - 6 ساله