داستان شماره ۱

اسم موضوع یا اسم عکس

داستان یک بیابان مِهربانی

دانلود فایل PDF این داستان

کتاب قصه ی دیجیتالی

اسم موضوع یا اسم عکس

خدا را شکر! فایل PDF هر داستان جهت دانلود نیز اضافه شد.

داستان شماره ۲

اسم موضوع یا اسم عکس

داستان بوی خوش  مِهربانی

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۳

اسم موضوع یا اسم عکس

داستان فرشته ی سلام

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۴

اسم موضوع یا اسم عکس

داستان پنج تن آل عبا علیهم السلام
دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۵

اسم موضوع یا اسم عکس

داستان نذری

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۶

اسم موضوع یا اسم عکس

 داستان بخشنده مثل یاس

دانلود فایل PDF این داستان

 

داستان شماره ۷

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان امتجان

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۸

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان جشن بزرگ

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۹

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان اخلاق خوب

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۱۰

اسم موضوع يا اسم عکس

 داستان مِهربان با همه

دانلود فایل PDF این داستان

 

داستان شماره ۱۱

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان زبان حیوانات

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۱۲

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان غذایی از بهشت

دانلود فایل PDF این داستان 

داستان شماره ۱۳

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان تسبیح یاس

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۱۴

اسم موضوع يا اسم عکس

 داستان دانشمند کوچک

دانلود فایل PDF این داستان


 

داستان شماره ۱۵

اسم موضوع يا اسم عکس

داستان پرواز با گنجشک‌ها

دانلود فایل PDF این داستان

داستان شماره ۱۶

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی....

ورود به داستان

داستان شماره ۱۷

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی....

ورود به داستان

داستان شماره ۱۸

اسم موضوع يا اسم عکس

بزودی....

ورود به داستان
 

 
.
.