مهلت شرکت در مسابقه
 
مهلت شرکت در مسابقه از 1 آبان ماه تا 13 آبان ماه مصادف با عید سعید غدیر می باشد.
 
 
 
 
آیین نامه ی مسابقات  1831  
 

خواهشمندیم برای هرچه استفاده بهتر و ارزیابی صحیح تر از مقاله شما نکات زیر را رعایت فرمایید.
1.عنوان مقاله: نام و موضوع  و پدیدآورندگان مقاله را مرقوم فرمایید.
2.فهرست مطالب: که دارای عناوین اصلی و فرعی مقاله خواهد بود،ذکر نمایید.
3.چکیده: اهداف و انگیزه های ویرایش به همراه تشکر از یاری دهندگان آورده شود.
4.مقدمه: خلاصه¬ای از کل مقاله و بیان اهمیت موضوع مقاله و نحوه¬ی انجام تحقیق در مقاله بیان گردد.
5.کلمات مهم مقاله:کلمات مهم و اساسی مقاله به عنوان tagآورده شود.
6.متن اصلی: در آن تمام متن اصلی با فونت b nazanin 14 آورده شود و عناوین اصلی یا عناوین فرعی با فونت های 14 و 16 از متن اصلی تفکیک می شود.
7.ارائه مدارک در مقاله: در هر موردی که نقل قول از کتابی یا مقاله ای یا... می شود باید در انتهای همان برگ نام و آدرس مطلب ارجاع داده
شده(صفحه ای که این مطلب در آن کتاب یا مقاله آورده شده) بیان شود.
8.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتیجه تحقیق انجام شده یا راهکارهایی که به ذهن محقق می رسد ارائه می شود.
9.منابع و مآخذ: لیست عناوین و اطلاعاتی مثل نویسنده، ناشر و سال چاپ کتب و مقالات مورد استفاده در مقاله در انتهای آن به ترتیب حروف الفبا آورده می شود.