مسابقه بزرگ نوروز 92  
  توضیحات:
با توجه به تقارن نوروز 92 با ایام فاطمیه ،برآنیم تا با جمله ای کوتاه و زیبا یکدیگر را به پاسداشت آن روزهای گرانقدر دعوت کنیم.
روزهایی که لبخند گل یاس پیامبر صلی الله علیه و آله پژمرد و خاموش شد...

قوانین:
1- مخاطب جمله شما باید عموم جامعه باشند.
2- ارتباط نوروز و فاطمیه به گونه ای زیبا به چشم مخاطب آشنا شود.
3- تعداد کلمات جمله از 10 عدد بیشتر نباشد.
4- از ارائه بیش از یک جمله خودداری کنید.


ارسال نوشته ها:
ارسال به آدرس الکترونیکی norooz@khetabeghadir.com و یا
ارسال پیام کوتاه به شماره 00 110 765 000 30


مهلت ارسال:
تا تاریخ 6 اسفندماه 1391


جوائز مسابقه:
به 5 نفر از کسانی که زیبا ترین جملات را نوشته باشند جوائز 3 میلیون ریالی تقدیم خواهد شد.