به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

لیست تمام مسابقات سایت خطابه ی غدیر