به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اشعار مرحوم ژولیده‌ی نیشابوری بخش اول
 
به فرموده خاتم الانبیاء .............. به وادی خم طبق امر خدا

شد آماده منبرِ ولی از جهاز .............. خلایق به گِردش، نبی بر فراز

به ابلاغ امر خدای کریم .............. محمد در آن اجتماع عظیم

چنان غنچه ای لعل لب باز کرد .............. سخن را بدین گونه آغاز کرد

ستایش سزاوار ذات خداست .............. که یکتا و تنها و هستی نماست

خدایی که بر ملک هستی ملوک .............. بود دولت سبط و سیر و سلوک

خدایی که هستی همه زان اوست .............. حیات و مماتش بر فرمان اوست

احاطه است  او کران تا کران .............. که او چیره باشد به پیوندگان

بود رحمتش بر جهانی شمول .............. به خوان عطایش سعادت وصول

خدایی که در انتقامِ عذاب .............. به فردای محشر بود بی شتاب

بود مؤمنین را به کف اختیار .............. به خلق جهان است پروردگار

ستایش به هر حال او را سزاست .............. که او آفریینده ی ماسِواست

پس او را بود این نیایش زِ من .............. سپاس فراوان ستایش زِ من

هرآنچه که فرمان دهد آن کنم .............. اطاعت از او، از دل و جان کنم

به خشنودیش برگ و بر می دهم .............. که در خط تسلیم سَر می دهم

چنان شایِقم من به فرمانبری .............. که ترسان از اویم  در داوری

که او کبریایی است هستی نشان .............. زِ مکرش نماند کسی در امان

که عدلش شامل بیش و کم .............. که برکس از او ره ندارد ستم