به نام خداوند همه مهرِ مِهر وَرز


آیا می دانید چرا دنیا را با این نام می خوانند؟

امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند: دنیارا رابه خاطر آن دنیا گفته اند كه ازهر چیزی پست تراست (دنی = پست)
منابع

به نقل از کتاب علل الشرایع باب 1