به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


سند قرآنى فدك در مقابل سند جعلى غاصبين

استناد حضرت زهرا عليهاالسلام به آيات شريفه ‏ى قرآن و كلمات پيامبر صلى الله عليه و آله نيز از جنبه‏ هاى شاخص خطبه است. در مقابل اين آيات محكم و براهين مستدل، غاصبين تنها يك حديث جعلى مطرح نمودند كه كسى جز خودشان و دو دخترشان مدعى و شاهد آن نبود، و اين خود شديدترين ضربه ‏ى كارى بر پيكر گفتار و رفتار دشمن بود. جالب ‏تر از اين، بيان و استدلال هاى دندان ‏شكن حضرت بود كه مطلب را طورى واضح مى‏ كرد كه باطل بودن سخن خصم براى همه روشن مى ‏شد. چنين قدرت كلام چيزى بود كه دشمن از آن عاجز بود، و عملاً نشان مى‏ داد كه مقاومت خود را از دست داده است.
لذا در هر مرحله ادعايى را رها مى‏ كرد و به شاخه‏ ى ديگرى مى ‏رفت و ادعاى جديدى مطرح مى‏ ساخت.