به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ابهّت فاطمى در مقابل ذلت نفاق

سيطره‏ ى ابهّت حضرت فاطمه عليهاالسلام در آن مجلس، بعنوان مقام عصمت و دختر وحى، و سخنان بلندى كه از لسان آن حضرت ادا مى‏ شد، دهان ياوه گويان را به كلى قفل كرده بود. از سوى ديگر منظره ‏اى كه از آن عزيز پيامبر صلى الله عليه و آله در ذهن ها مجسم شد و ديدند كه ياراى راه رفتن ندارد و آه از دل پر درد برمى ‏آورد، چنان مردم را منقلب كرده بود كه همه اشك مى ‏ريختند و مجال سخن براى آن حضرت نبود. يك آه حضرت فاطمه عليهاالسلام كافى بود تا مجلس دگرگون شود، و اين برندگى آه، دل دشمن غاصب را مى‏ لرزانيد. توبيخ و عتاب مردم از سوى حضرت زهرا عليهاالسلام نيز حالت عجيبى را حاكم كرده بود.
در حاليكه ابوبكر در غصب فدك اجماع مردم را سند خود قرار مى ‏داد، حضرت خطاب به مسلمانان و در حضورشان، آنان را روى‏ آورندگان به باطل معرفى
مى ‏كرد و مى‏ فرمود: «چرا به جنگ اين امامان كفر برنمى‏ خيزيد»؟