به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نهيب حضرت فاطمه سلام الله علیها

اگر چه نهيب حضرت فاطمه عليهاالسلام در آن مردم اثر نكرد و نخواستند بفهمند كه سپاس آن همه فداكارى، سوزاندن خانه و كاشانه‏ ى پيامبر صلى الله عليه و آله پس از رحلت او نبود و دخترش را آزردن و مجروح كردن قدردانى از زحمات آن حضرت نبود، ولى...
ولى نسل هاى روشنى بودند و هستند كه با قلبى حقيقت جو مى‏ آيند و با شنيدن سخنان حضرت فاطمه عليهاالسلام لعنت و نفرت خود را از چنين بى‏ انصافى مردم ابراز مى‏ كنند و با ترسيمى از محاكمه‏ ى دشمن بدست حضرت فاطمه عليهاالسلام اهميت آنرا درك مى‏ كنند و انزجار خود را از غاصب حق گُلِ وجود اعلام
مى‏ نمايند.