به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


تنظيم و دسته ‏بندى احتجاجات

با توجه به اينكه در حين صحبت، تقديم و تأخير مطالب به اقتضاى مجلس و حالت روحى حاكم بر آن تنظيم مى ‏شود، جنبه‏ هاى اعتقادى، قانونى و اخلاقى در كلام حضرت بطور جداگانه ذكر نشده است، بلكه به مناسبتى كه ذكر هر مطلبى لزوم داشته آنرا مطرح مى ‏فرموده ‏اند.
از سوى ديگر همه‏ ى اين مطالب در يك مجلس ذكر نشده است، چرا كه حضرت چندين مرحله براى فدك به مخاصمه رفتند و هر يك از نظر شرايط حالت خاصى داشت. يك مورد مجلس عمومى و در حضور مردم است، و موردى ديگر فقط با حضور ابوبكر و عمر و اصحاب خاص شان است، و گاهى ديگر ابوبكر يا عمر هر يك به تنهايى هستند، و زمانى ديگر فقط مردم هستند. آنچه در اين قسمت انجام شده، تفكيك و دسته‏ بندى مطالب است تا توانسته باشيم دوره ‏ى كاملى از استدلال هاى حضرت زهرا عليهاالسلام در مسئله ‏ى فدك را تقديم نماييم و شيعه ‏ى آن حضرت بتواند يكدوره‏ ى جمع ‏بندى شده از آن را بخاطر بسپارد و هر كس
مى‏ خواهد درباره‏ ى فدك قضاوت كند همه ‏ى مطالب را در نظر داشته باشد.