به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


طرفدار نمودن مردم نسبت به خود

غاصبين با توجه به خون هاى ريخته شده در بدر و اُحد كه اميرالمؤمنين عليه ‏السلام شجاع آن ميدان ها بود و همين مردم پدران و فاميل خود را به شمشير على عليه ‏السلام از دست داده بودند، توانستند نظر مردم را بر ضد آن حضرت تحريك كنند، و آنان را نسبت به هر چه به نفع آن حضرت تمام مى ‏شود مخالف نمايند.
از سوى ديگر اخلاق جاهلى كه هنوز آثار آن در مردم باقى بود و گاهى سر از تعصبات بيجا و گاهى از فرهنگ پايين مردم درمى‏ آورد، وسيله ‏ى خوبى براى تحريك عواطف و ضماير مردم بود. اينكه حقى به خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله اختصاص داشته باشد مسئله ‏اى بود كه خيلى راحت مى‏ شد مردم را بر ضد آن تحريك كرد. اينكه ثروت بزرگى در اختيار فاطمه عليهاالسلام باشد مطلبى بود كه خوب مى ‏شد از آن استفاده‏ ى منفى برد.
اينكه فدك مايه‏ ى عظمت على و فاطمه عليهماالسلام باشد نقطه ‏اى بود كه براحتى مى‏ شد آنرا به رخ مردم كشيد. اين مجموعه را غاصبين بخوبى درك مى‏ كردند و از آن براى جمع مردم بر ضد خاندان رسالت استفاده مى‏ كردند و انصافاً نتايج خوبى هم مى‏ گرفتند.
آنگاه كه ابوبكر از استدلال در مقابل مقام ولايت كبرى عاجز مى‏ شد فوراً مسائل را بر عهده‏ ى مردم مى‏ گذاشت و مى‏ گفت: اين كار را مردم بر عهده‏ ى من قرار دادند، و من خواسته ‏ى آنان را اجرا كردم، و اكنون هم حاضرم مردم بين من و تو قضاوت كنند.
حضرت زهرا عليهاالسلام هم دقيقاً همين جهت را هدف سخنان خود قرار داد و فرمود: در جايى كه خدا حكم مخالف داشته باشد و مقام عصمت سخن بگويد، رضايت و اتفاق مردم ارزشى ندارد.