به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


اثبات ضديت غاصبين با دين خدا

فدك سبب خوبى شد براى معرفى باطن و خميره ‏ى اصلى غاصبين تا پايه ‏ى كار بر همه روشن باشد. هدف اصلى غاصب، محو اثر دين و طبعاً محو حافظين دين از صفحه ‏ى اجتماع، و محو آثار و يادگارهاى يادآور دين و پيامبر صلى الله عليه و آله بود تا راه براى بازگشت سريع به جاهليت باز باشد.
وقتى مدافع دين نبود و آنگاه كه دين در اجتماع كم رنگ شد و آنچه يادآور و احيا كننده‏ ى دين در اذهان است از انظار مردم پاك شد، براحتى مى ‏توان مردم را به جاهليت سوق داد و بدعت ها را به جاى خالى دين جايگزين كرد. بدعت ها چيزى جز همان مبانى جاهلى و اخلاق جاهليت نيستند.
در مسئله‏ ى فدك كه در ظاهر بعنوان غصب يك ملك شخصى بروز كرده بود، اميرالمؤمنين و حضرت زهراعليهماالسلام سعى وافرى نمودند تا اين حقيقت را به مردم برسانند كه در سايه‏ ى اين مسئله ضربه ‏هاى سهمگينى بر پيكر دين وارد مى‏ شود و اين مقدمه ‏اى براى گامهاى بعدى خواهد بود.