به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


ندادن شرايط مالى به غاصبين

مسئوليت كمك به ظالم از مسايلى است كه خداوند بر سر آن مردم را مؤاخذه مى ‏نمايد، چرا كه كوچك ترين يارى و اعانت به ظالم شركت در ظلم اوست.
سكوت در مقابل غصب فدك يك وجهه ‏اش كمك كلان مالى به غاصبين بود كه از طريقى بنام اسلام با مسلمانان مى‏ جنگيدند و از سوى ديگر پايه ‏هاى حكومت خود را محكم مى‏ كردند و از سويى بازكردن راه براى ادامه بدعت‏ گزاري ها بود. لذا مقابله‏ ى حضرت، براى بيرون آوردن اين اعانه ‏ى مالى از دست حاكم غاصب بود تا سالهاى سال انحرافاتى كه پيش خواهد آمد از اين تقويت روزهاى اول سرچشمه نگرفته باشد.
اگر چه اين مقابله ‏ى حضرت در ظاهر اثرى نبخشيد ولى صاحب اموال آخرين تلاش خود را براى بيرون آوردن آن از چنگ غاصب نمود و در پيشگاه الهى معذوريت خود را ثابت كرد.