به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

اسرار غصب فدك


در مبانى «اصحاب صحيفه» كه در حجة الوداع نوشته و امضا شد و از آن «اصحاب سقيفه» تشكيل شد دو جهت شاخص ديده مى‏ شود كه بدان تصريح كرده‏ اند:
1. پيشگيرى از خلافت خاندان وحى و حكومتى كه اهل‏ بيت عليهم ‏السلام رهبر آن باشند، و اين راهى است كه خدا و رسول براى سعادت و تكامل بشر تعيين كردند.
2. استحكام حكومتى كه ارتباطى با خدا ندارد و نامى از خاندان وحى در آن نيست، و اين ضد راهى است كه خدا و رسول تعيين كردند و جز از جاهليت از جاى ديگرى سر بر نمى‏ آورد.
اين دو مبناى كلى براحتى مى ‏تواند اعمال و رفتار غاصبين خلافت و غاصبين فدك و صدها حق ديگر را تحليل كند. بسيارى از اعمال غاصبين داراى هر دو هدف بوده و تعدادى از آنها هم يكى از دو هدف را دنبال كرده است. آنچه بعنوان اهداف فرعى جلوه كرده همگى در اصل به يكى از اين دو جهت برمى‏ گردد.
با توجه به مطالب فوق، غصب فدك براى غاصبين اهداف مهمى را برآورده مى‏ كرد كه با آن پايه ‏هاى اصلى راه خود را استحكام مى‏ بخشيدند، كه ذيلاً به بيان اين مهم مى‏ پردازيم.
در ماجراى غصب فدك آنچه به ضديّت با اهل‏ بيت عليهم‏ السلام منتهى مى‏ شد جهات زير است:
1. مقابله با مقام عصمت،
2. مقابله با احترام و محبت خاص به اهل‏ بيت عليهم‏ السلام،
3. زير پا گذاردن مبانى دينى كه توسط پيامبر صلى الله عليه و آله تبيين شده بود،
4. پيش‏گيرى از قوانين بعدى اسلام كه بايد توسط اهل‏ بيت عليهم‏ السلام بيان مى‏ شد،
5. گرفتن منبع مالى از اهل‏ بيت عليهم ‏السلام.
و آنچه به استحكام حكومت ساخته‏ ى بشر برمى ‏گردد كه نامى از وحى و اهل‏ بيت عليهم‏ السلام در آن نيست، از اين قرار است.
1. نشان دادن قدرت بر بدعت‏گزارى،
2. نشان دادن قدرت اجرايى،
3. طرفدار نمودن مردم نسبت به خود،
4. بدست آوردن منبع مالى براى اقدامات خود.