به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مقابله با احترام و محبت خاص به اهل ‏بيت علیهم السلام

با توجه به سفارشات اكيد قرآن و پيامبر صلى الله عليه و آله بر مراعات احترام اهل‏ بيت عليهم ‏السلام و نيز لزوم محبت داشتن نسبت به آنان، كه كشش باطنى به سوى آنان در پاكان عالم است، دشمنان اهل‏ بيت عليهم ‏السلام از اين مسئله رنج مى‏ بردند و در كم رنگ كردن آن نهايت تلاش خود را مى‏ نمودند كه در ماجراى غصب فدك به چند صورت جلوه كرد:
1. از اينكه به احترام اهل‏ بيت عليهم ‏السلام خداوند حق خاصى را به آنان داده باشد ابا داشتند. آنها با بخشوده‏ ى پيامبر صلى الله عليه و آله به دليل اينكه بعنوان ذوى القربى به حضرت زهرا عليهاالسلام داده شده بود مخالفت داشتند، و به هيچ عنوان نمى‏ خواستند مسئله به صورت عظمت اهل‏ بيت عليهم ‏السلام مطرح شود و منظور پاك كردن گوش ه‏اى از اين عظمت بود كه در اختصاص فدك به پيامبر صلى الله عليه و آله و سپس به دختر او جلوه مى‏ كرد.
2. مسئله‏ ى رضا و غضب اهل‏ بيت عليهم ‏السلام و مساوى بودن آن با رضاى پروردگار از اصولى بود كه بطور جدى به مبارزه با آن برخاسته بودند. همچنين اذيت فاطمه عليهاالسلام كه بعنوان اذيت خدا و رسول مطرح بود در ليست برنامه‏ هاى آنان بود.
اقدام به غصب فدك از يك سو، ايجاد نارضايتى و غضب فاطمه عليهاالسلام بود و از سوى ديگر آزار دادن آن بانوى بزرگ، و اين هدفى بود كه غاصبين با يك برنامه به هر دوى آنها دست مى‏ يافتند. عمر در سخنانش بارها اين مطلب را مطرح كرده كه ناراحت شدن يك زن مسئله‏ ى مهمى نيست تا روى آن حساب شود! آنان مى‏ خواستند نشان دهند كه عمداً اقدام به اذيت فاطمه عليهاالسلام نمودند و او را به غضب درآوردند. ولى ثمره‏ ى كارشان با برنامه‏ هاى اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام خنثى شد و طورى شد كه علناً به معذرت خواهى آمدند.
3. مودت و محبت نسبت به آل پيامبر صلى الله عليه و آله در دين اسلام موضوعيت تمام دارد بطورى كه هيچ عملى بدون آن مورد قبول نيست. اصحاب صحيفه و سقيفه در صدد الغاى اين شرط از اسلام و رواج اسلام بى‏ ولايت و محبت اهل‏ بيت عليهم‏ السلام بودند. يكى از مواردى كه اين هدف به ظهور رسيد مسئله ‏ى فدك بود. پيداست كه اگر مردمى محبت اهل‏ بيت پيامبر خود را داشته باشند نه تنها اموال او را نمى‏ گيرند بلكه اموال خود را هم در اختيار او قرار مى ‏دهند.
بقول اميرالمؤمنين عليه ‏السلام، در زير آسمان فقط يك سرمايه از آنِ زهرا عليهاالسلام بود و آن هم فدك. تمام چشم ها به همين ملك فاطمه عليهاالسلام دوخته شد. گويا به يادشان نمى‏ آمد كه جا دارد از اموال خود تقديم آن حضرت نمايند و محبت خود را اظهار كنند. اولين معناى غصب فدك بى‏ محبتى نسبت به خاندان پيامبر صلى الله عليه و آله بود، و اين همان بود كه غاصبين دقيقاً در پى آن بودند.