به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


پيش‏گيرى از قوانين بعدى اسلام

نكته‏ ى بسيار حساسى كه غاصبين اظهار نمى ‏كردند ولى بعنوان يك مسئله‏ ى مهم در دل داشتند اين بود كه هنوز بسيارى از قوانين اسلام تبيين نشده بود و مقامى متصل به وحى لازم بود تا آنها را بيان كند.
پيدا بود كه امثال ابوبكر و عمر نه قادر بر چنين كارى هستند و نه مردم آنان را بدين عنوان مى‏ پذيرند. چشم ها همه به اهل‏ بيت عليهم‏ السلام دوخته شده بود كه
بقيه‏ ى احكام الهى را چگونه بيان مى‏ كنند، و غاصبين در صدد انحلال اين مسئله بودند.
آنها خوب مى ‏دانستند كه اگر امروز بيانات اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام را درباره‏ ى فدك بپذيرند فردا هم بايد منتظر بيان احكام ديگرى از اسلام باشند. اين هم باعث توجه مردم به خانه‏ ى وحى بود و هم مانع بدعت ها.
لذا با كمال صراحت، پس از شنيدن آن همه استدلال هاى قرآنى و استناد به قوانين وضع شده از سوى پيامبر صلى الله عليه و آله كه هم اميرالمؤمنين عليه ‏السلام و هم فاطمه عليهاالسلام بيان كردند، رسماً آن را زير پا گذاردند تا نوبت فرداهايى نرسد كه بايد به سخنان ايشان گوش فرا دهند!